เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการประชุม “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมภายหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และการสนับสนุนการดำเนินการภายใต้ประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปกท.ทส. กล่าวรายงานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. กระทรวงต่างๆ รวมถึงภาคส่วนการศึกษา

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน แผนงานประชาคมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านอาเซียนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของ ทส. ซึ่ง รมว.ทส. เน้นย้ำการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการแสวงหาจุดร่วมของอาเซียน และยังคงสงวนทรัพยากรของประเทศให้ยังคงอยู่หรือไม่ให้เกิดผลกระทบ อาทิ การร่วมกันจัดทำ โรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ให้นโยบายต่อที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อาทิ (๑) การดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (๒) การเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด ในอีก ๒๐ ข้างหน้า (๓) การปฏิรูปหน่วยงานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ ทส. ได้รับการสนับสนุนจาก กต. พณ. และ พม. ในการมอบหมายผู้แทนร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์อาเซียน และแผนงานประชาคมอาเซียน ๓ เสาหลัก การดำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการเป็นประชาคมอาเซียน” โดยวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ (คพ.) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา ในการประชุมดังกล่าวด้วย

คลิกดาว์นโหลดเอกสารเผยเเพร่วันที่ 6 ก.ค.59 

คลิกดาว์นโหลดเอกสารเผยเเพร่วันที่ 7 ก.ค.59  

แบ่งปัน