วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับพื้นที่” ณ โรงแรมดวงตะวัน จ. เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และแผนงานประชาคมอาเซียนอาเซียนฉบับใหม่ (พ.ศ. 2559-2568) ให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนจังหวัด และแผนบูรณาการ โดยมีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม การศึกษา ร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านอาเซียนและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคเหนือ

แบ่งปัน