วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเสวนา “๕๐ ปี อาเซียนกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และทิศทางในอนาคตณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคุณนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรฯ และประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงได้หารือและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดทิศทางและนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตให้กับกระทรวงทรัพยากรฯ และประเทศไทยต่อไป โดยมีผู้แทนจากจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว

แบ่งปัน