mnre-header-2

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมินตรา อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

      วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเสวนา "๕๐ ปี อาเซียนกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วิจารย์...

     วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนา "โครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับพื้นที่" ณ โรงแรมดวงตะวัน จ. เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และแผนงานประชาคมอาเซียนอาเซียนฉบับใหม่ (พ.ศ. 2559-2568) ให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนจังหวัด และแผนบูรณาการ โดยมีนายพงศ์บุณย์...

     วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนา "โครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับพื้นที่" ณ โรงแรมอมันตา จ. หนองคาย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และแผนงานประชาคมอาเซียนอาเซียนฉบับใหม่ (พ.ศ. 2559-2568) ให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนจังหวัด และแผนบูรณาการ โดยมีนายประสงค์...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม