วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025

ปี 2558 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รับรองปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน เพื่อรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 (Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN 2025 Forging Ahead Together) และแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ 2016-2025 โดยอาเซียนใช้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 เป็นตัวกำหนดอนาคตและทิศทางของอาเซียนเพื่อให้ภูมิภาคมีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง เป็นประชาคมที่มีกฎกติกา และยึดประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ โดยระบุภาพรวมของอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่จะต้องมีการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม โดยประชาคมอาเซียนจะต้องเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคม

http://www.asean.org/storage/2015/12/ASEAN-2025-Forging-Ahead-Together-final.pdf