APSC AEC ASCC

| กลับหน้าหลัก สรป. | Switch Language thai EN  

กระดานถาม-ตอบ
ปฏิทินกิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
วีดีโอ

3เสาหลักอาเซียน >> ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS)

(จำนวนคนอ่าน6683คน)
 
                                                            ความเป็นมา การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการในอาเซียนได้ดาเนินการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) โดยสมาชิกจะทยอยเปิดตลาดให้แก่กันเป็นรอบๆ และเปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้น
 
หลักการสาคัญของ AFAS       
สมาชิกทุกประเทศต้องเข้าร่วมการเจรจาเป็นรอบ รอบละ 3 ปี ซึ่งภายหลังได้ลดเหลือรอบละ 2 ปีแทน เพื่อทยอยผูกพันการเปิดตลาดให้มากขึ้นทั้งสาขา (Sector) และรูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) รวมทั้งลดข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการในกลุ่มสมาชิกแต่ละประเทศยังมีสิทธิในการออกฎระเบียบภายในประเทศของตนเพื่อกากับดูแลธุรกิจบริการให้มีคุณภาพได้ 

        สมาชิกอาเซียนต้องเปิดตลาดธุรกิจบริการให้แก่กันมากกว่าที่แต่ละประเทศได้มีข้อตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) ที่ผ่านมามีการเจรจาไปแล้ว 4 รอบ โดยการเจรจาสองรอบแรก (พ.ศ. 2539 – 2541 และ พ.ศ. 2542 – 2544) มุ่งเน้นการเปิดเสรีใน 7 สาขาบริการ คือ สาขาการเงิน การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การสื่อสาร โทรคมนาคม การท่องเที่ยว การก่อสร้าง และสาขาบริการธุรกิจ ต่อมาในการเจรจารอบที่ 3 (พ.ศ. 2545 – 2547) และรอบที่ 4 (พ.ศ. 2548 – 2549) ได้มีการขยายขอบเขตการเจรจาเปิดเสรีให้รวมทุสาขาบริการ
     
เป้าหมายระดับการเปิดตลาด 
           
       • การให้บริการแบบข้ามพรมแดน (Mode 1) และการใช้บริการข้ามพรมแดน (Mode 2) จะต้องยกเลิกข้อจากัดทั้งหมด แต่หากมีเหตุผลจาเป็นที่จะต้องคงเงื่อนไขบางประการสาหรับสาขาบริการนั้นๆ ก็อาจสามารถทำได้ 

       • การให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) ได้มีการกาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเปิดให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาจัดตั้งธุรกิจโดยถือหุ้นได้มากขึ้นจนถึง 70% ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นขั้นๆ ดังนี้
    
สาขาเร่งรัด (ท่องเที่ยว สุขภาพ โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ และขนส่งทางอากาศ ) : 49% (ปี 2006)  ,  51% (ปี 2008)
และ  70% (ปี 2010) 
โลจิสติกส์ : 49% (ปี 2008)   ,   51% (ปี 2010) และ 70% (ปี 2013) 
สาขาอื่นๆที่เหลือ: 49% (ปี 2008)  ,  51% (ปี 2010) และ 70% (ปี 2015)

       นอกจากนี้ ยังต้องยกเลิกข้อจากัดการค้าบริการแบบข้ามพรมแดน และเงื่อนไขอื่นๆ ในการจัดตั้งธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ เป้าหมายการเปิดเสรีดังกล่าวเปิดให้มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ได้ โดยการใช้ความยืดหยุ่นจะเป็นไปตามที่สมาชิกตกลงกัน
  
สถานะล่าสุด   
        สมาชิกอาเซียนทั้งหมดลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดฯ ชุดที่ 7 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552โดยพิธีสารฯ และตารางข้อผูกพันที่เป็นภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 7 ครอบคลุมธุรกิจบริการทั้งสิ้น 143 รายการ ซึ่งครอบคลุมสาขาบริการหลัก ได้แก่ วิชาชีพ คอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ การเช่า บริการธุรกิจ (เช่น ธุรกิจโฆษณา การให้คาปรึกษา การพิมพ์ การซ่อมบารุง เป็นต้น) โทรคมนาคม โสตทัศน์ ก่อสร้าง การจัดจาหน่าย การศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ท่องเที่ยว นันทนาการ ขนส่งทางน้าระหว่างประเทศ ขนส่งทางรถไฟ ขนส่งทางบก และธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่ง 

        อย่างไรก็ตาม จากธุรกิจบริการทั้งหมด 143 รายการที่ผูกพัน มีเพียง 65 รายการที่ต้องผูกพันตามเป้าหมายที่กาหนดในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) โดยสาระสาคัญของข้อผูกพันของไทยก็คือ ทุกรายการที่ผูกพันยังเป็นไปตามกรอบกฎหมายไทย กล่าวคือ อนุญาตให้ต่างชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิทธิถือหุ้นในนิติบุคคลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ไม่เกิน ร้อยละ 49 และไทยยังคงสงวนเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายไทยทั้งหมด โดยยกเลิกมาตรการหรือเงื่อนไขในข้อจากัดเกี่ยวกับการให้บริการแบบข้ามพรมแดน (Mode 1 และ Mode 2) การเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Mode 4) 

        สำหรับการจัดทาตารางข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 8 ประเทศสมาชิกมีกาหนดต้องดาเนินการยื่นข้อผูกพันเปิดตลาด ชุดที่ 8 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2553 โดยต้องผูกพันสาขาบริการให้ได้ตามเป้าหมายที่ระบุในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งกาหนดไว้ว่า สาหรับสาขาบริการเร่งรัด (Priority Sectors: PIS) ได้แก่ e-ASEAN (สาขาคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม) สาขาสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว และ สาขาขนส่งทางอากาศ ต้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 และยกเลิกข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด ส่วนสาขาบริการที่เหลือ ต้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 51 และลดข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดอื่นๆ ให้เหลือได้เพียงสองข้อจากัด สาหรับข้อจากัดอื่นๆ ก็เช่น การจากัดจานวนผู้ให้บริการ การจากัดมูลค่ารวมทั้งหมดของธุรกรรมทางการค้าบริการ ข้อกาหนดเรื่องสัดส่วนผู้ให้บริการที่เป็นบุคลากร การกาหนดสัญชาติและถิ่นที่อยู่ของผู้บริหาร และการกาหนดเรื่องทุนขั้นต่า เป็นต้น โดยในขณะนี้ทุกประเทศยังอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทำข้อผูกพัน
   
.............
  
ที่มา : กลุ่มงานการค้าบริการอาเซียน
สานักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2278 8500
Copyright 2013 © Ministry of Natural Resources and Environment All rights reserved.